CMR-verdrag

Internationaal verdrag tussen Europese landen, betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg. CMR staat voor ‘Convention Relative au Contrat de Transport International de Marchandises par Route’.

Het CMR-verdrag is dwingend recht. Dit betekent dat wetgeving en vervoersafspraken tussen partijen strijdig met de CMR, ongeldig zijn.
De CMR is automatisch van toepassing op al het internationale vervoer over de weg waarbij sprake is van een vervoersovereenkomst. Partijen kunnen de CMR bovendien van toepassing verklaren op hun binnenlandse vervoerovereenkomsten.

De CMR regelt de rechten en plichten van verlader en vervoerder en opvolgende vervoerders waaronder:

  • Informatieverplichtingen
  • Aansprakelijkheidsbeperkingen
  • Schadevergoedingen
  • Verjaringstermijnen

Een aantal onderwerpen wordt niet of maar beperkt geregeld in de CMR. Een aantal verladers en vervoerders heeft daarom bij internationaal transport, als aanvulling op de CMR de Algemene Vervoerscondities (AVC) van toepassing verklaard.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *