NIWO

Afkorting van: Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie.

De NIWO verleent vergunningen voor binnenlands en internationaal beroepsgoederenvervoer over de weg, verzamelt gegevens over dit vervoer en verwerkt deze.

De NIWO heeft als doel het bevorderen van het goed functioneren van de markt van het binnenlandse en grensoverschrijdende beroepsgoederenvervoer over de weg.

Taken en werkzaamheden zijn onder andere:

 • Verlenen van vergunningen voor beroepsgoederenvervoer over de weg binnen de Europese Unie op grond van gestelde eisen
 • Verstrekken van ritmachtigingen en CEMT-vergunningen voor vervoer van, naar en door andere landen (meestal buiten de Europese Unie)
 • Intrekking van vergunningen, al dan niet op eigen verzoek
 • Beheer van gegevensbestanden en het verstrekken van gegevens uit die bestanden 
 • Bilaterale en mutilaterale onderhandelingen
 • Ondersteunen van onderhandelingen met andere landenin relatie tot verdragen over wegvervoer van goederen

Website: www.niwo.nl

Infrastructuur

Het totaal van onroerende voorzieningen bedoeld voor het transport van onder andere mensen, goederen en data, zoals:

 • spoorwegen
 • vliegvelden
 • havens
 • bekabeling
 • riolering
 • bruggen
 • tunnels
 • viaducten
 • sluizen
 • wegennet

De overheid is in de meeste gevallen verantwoordelijk voor de aanleg en het beheer van de infrastructuur. In Nederland is de rijksoverheid verantwoordelijk voor de aanleg van rijkswegen en spoorlijnen. Regionale overheden, zoals gemeenten en provincies dragen verantwoordelijkheden voor de lokale infrastructuur.
Het beheer van infrastructuur kan van de ene overheid naar de andere worden overgeheveld. Een provinciale weg kan bijvoorbeeld rijksweg (snelweg) worden.

Het geheel aan voorzieningen voor het vervoer van mensen en goederen noemen we verkeersinfrastructuur.

Geïsoleerde oplegger

Oplegger voor producten die temperatuurgecontroleerd vervoerd moeten worden, zoals bloemen, groenten, ijs en, in de winter, vloeistoffen die niet mogen bevriezen.
Bij een geïsoleerde oplegger zijn de vloer, de wanden en het dak gevuld met een isolerend materiaal.
Vrijwel alle geïsoleerde opleggers beschikken over een koelmotor. Deze motor is meestal aan de voorzijde van de oplegger gemonteerd, soms onder de oplegger. De koelmotor blaast lucht in de laadruimte.
De meest gangbare koelmotoren hebben een bereik van -30 °C tot +30 °C. Een ‘koel’motor kan dus ook verwarmen.

Geïsoleerde opleggers worden in principe uitgevoerd met kofferopbouw (harde wanden) en met deuren.

Eurovergunning

Communautaire vergunning. Vergunning die transportbedrijven moeten hebben om zowel binnen het eigen land als binnen de EU alsmede Noorwegen en Zwitserland te mogen rijden.
Een Eurovergunning is aan te vragen door een transportbedrijf bij het NIWO (Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie). Er gelden diverse voorwaarden voor het verkrijgen van de vergunning.

Een kopie van de communautaire vergunning moet in de wagen aanwezig zijn. De vergunning dient iedere 5 jaar verlengd te worden.

Met een communautaire vergunning mag het volgende vervoer verricht worden:

 • Vervoer van en naar elk EU-land alsmede Noorwegen en Zwitserland
 • Cabotagevervoer binnen de EU alsmede Noorwegen.
 • Vervoer van en naar Nederland naar landen buiten de EU, Noorwegen en Zwitserland (hiervoor zijn meestal wel ritmachtigingen benodigd)

Het bezitten van een communautaire vergunning is een voorwaarde voor het verkrijgen van bepaalde aanvullende vergunningen, zoals een CEMT-vergunning voor vervoer van en uit Nederland (of een ander EU-land) naar landen buiten de EU.

Container

Gestandaardiseerde metalen kist voor opslag en vervoer van losse goederen. Het gebruik van standaardafmetingen heeft als belangrijk voordeel dat de container zowel via de weg, als het water of spoor vervoerd kan worden, zonder dat de goederen zelf hoeven te worden in- of uitgeladen. De container kan namelijk heel vlot van het ene transportmiddel op het andere worden overgeladen. Dit gebeurt onder andere in multimodale havens waar water-, spoor- en autowegen samenkomen.
Elke container is gelabeld. Op het label staan identificatie – en technische gegevens. Aan de hand van het label kan worden achterhaald wie de eigenaar is, in welk land de container is geregistreerd, wat het maximum nettogewicht en brutogewicht is, enzovoort.

Containers spelen een essentiële rol in het huidige welvaartspeil. Zonder enige twijfel is de internationale handel op de huidige schaal niet mogelijk zonder containers.
Container hebben ook een nadeel, namelijk: dat ze leeg evenveel ruimte innemen als vol. Op haventerreinen, opslag- en overslagplaatsen en op schepen neemt een container zonder betaalde lading kostbare ruimte in. Ook het vervoer van lege containers kost bevrachters veel geld, omdat kostbare transportvolume niet wordt benut.

Er zijn proeven gedaan met opklapbare containers, maar deze zijn op niets uitgelopen.

De grootste containerschepen in de zeevaart kunnen op dit moment tussen de 6500 en 14 500 TEU vervoeren.

Combinatie

Vrachtwagen die bestaat uit samengesteld geheel van trekker en trailer.
Maximale afmetingen van een gewone vrachtwagencombinatie:

 • 18,75 lang 
 • 50 ton zwaar (in Nederland).

Behalve de gewone vrachtwagencombinaties rijden er tegenwoordig ook zogeheten LZV’s ofwel Ecocombi’s rond.
LZV staat voor: Lange en Zware Vrachtvoertuigen.