Tag Archives: C

Container

Gestandaardiseerde metalen kist voor opslag en vervoer van losse goederen. Het gebruik van standaardafmetingen heeft als belangrijk voordeel dat de container zowel via de weg, als het water of spoor vervoerd kan worden, zonder dat de goederen zelf hoeven te worden in- of uitgeladen. De container kan namelijk heel vlot van het ene transportmiddel op het andere worden overgeladen. Dit gebeurt onder andere in multimodale havens waar water-, spoor- en autowegen samenkomen.
Elke container is gelabeld. Op het label staan identificatie – en technische gegevens. Aan de hand van het label kan worden achterhaald wie de eigenaar is, in welk land de container is geregistreerd, wat het maximum nettogewicht en brutogewicht is, enzovoort.

Containers spelen een essentiële rol in het huidige welvaartspeil. Zonder enige twijfel is de internationale handel op de huidige schaal niet mogelijk zonder containers.
Container hebben ook een nadeel, namelijk: dat ze leeg evenveel ruimte innemen als vol. Op haventerreinen, opslag- en overslagplaatsen en op schepen neemt een container zonder betaalde lading kostbare ruimte in. Ook het vervoer van lege containers kost bevrachters veel geld, omdat kostbare transportvolume niet wordt benut.

Er zijn proeven gedaan met opklapbare containers, maar deze zijn op niets uitgelopen.

De grootste containerschepen in de zeevaart kunnen op dit moment tussen de 6500 en 14 500 TEU vervoeren.

Combinatie

Vrachtwagen die bestaat uit samengesteld geheel van trekker en trailer.
Maximale afmetingen van een gewone vrachtwagencombinatie:

  • 18,75 lang 
  • 50 ton zwaar (in Nederland).

Behalve de gewone vrachtwagencombinaties rijden er tegenwoordig ook zogeheten LZV’s ofwel Ecocombi’s rond.
LZV staat voor: Lange en Zware Vrachtvoertuigen.

Chauffeursdiploma

Verplicht diploma (in Nederland) waarover een beroepschauffeur (hij/zij die voor zijn beroep rijdt) moet beschikken.

Voor het beroepsgoederenvervoer geldt de verplichting uitsluitend, als men rijdt met een motorrijtuig of combinatie waarvan de toegestane maximummassa meer dan 7500 kg bedraagt. Officieel heet dit diploma: het CCV-B diploma Beroeps- en Eigen Goederenvervoer.
Een aantal groepen bestuurders is vrijgesteld, waaronder:

  • bestuurders die minder dan 12 uur per week beroepsvervoer verrichten.
  • bestuurders die over een omwisselbaar buitenlands (groot) rijbewijs beschikken.

Een CCV-B diploma is 5 jaar geldig. In die periode van 5 jaar moet men minimaal 35 uur aan theoretische en/of praktijkgerichte nascholing volgen. Na het volbrengen van de 35 cursusuren, geeft het CCV dit door aan de gemeente waarin de bestuurder woonachtig is.

CEMT-vergunning

Vergunning die vereist voor voor derdelandenvervoer. Een CEMT-vergunning is nodig wanneer 1 van de landen die betrokken is bij het CEMT-transport geen lid is van de Europese Unie.
Wanneer alle betrokken landen tot de EU behoren, volstaat een gewone eurovergunning voor de vervoerder.

In plaats van een CEMT-vergunning kan de vervoerder ook gebruik maken van ritmachtigingen.
Het voordeel van de CEMT-vergunning is echter dat deze 1 kalenderjaar geldig is.

CEMT-transport

Goederenvervoer over de weg van het ene naar het andere CEMT-land, waarbij de vervoerder in een 3e CEMT-land gevestigd is en 1 van de betrokken landen geen lid is van de Europese Unie.
Het gaat dus om een vorm van derdelandenvervoer, waarbij Nederland niet het laad- of losland is.
CEMT staat voor “Conferentie van Europese Ministers van Transport”.
Voor CEMT-transport is een CEMT-vergunning nodig.

Contractdistributie

Distributie die op basis van een langlopend contract is uitbesteed aan een transportonderneming.

Het gehele logistieke proces in handen van een transportondernemer leggen, heeft als voordeel dat het betreffende bedrijf zich kan richten op haar core business en verzekerd is van de flexibele inzet van vakkundig en gespecialiseerde mensen. Ook kan worden voldaan aan specifieke wensen.
Goederenstromen kunnen met contractdistributie geoptimaliseerd worden wat zowel een financiële besparing als verbetering van kwaliteit kan opleveren.

Connossement

Een gedagtekende schriftelijke overeenkomst waarin de vervoerder bevestigt bepaalde goederen in ontvangst te hebben genomen voor vervoer naar een bepaalde bestemming en aflevering aan een bepaalde persoon. De voorwaarden van aflevering zijn hierbij vermeld. De vervoerder is voorts verplicht op het connossement te vermelden: de merken nodig voor identificatie van de goederen: het aantal colli; de hoeveelheid of het gewicht van de goederen; de uiterlijke staat en conditie van de goederen. Verdere bepalingen zijn vermeld in het Wetboek van Koophandel. Het connossement geldt als bewijsstuk zolang het tegenbewijs niet is geleverd. Men onderscheidt recta-connossementen en order-connossementen. Eerstgenoemde zijn niet overdraagbaar omdat ze op naam zijn uitgeschreven. De tweede soort is wel overdraagbaar. Zonder endossement (of order) kan alleen de met name genoemde ontvanger het goed in ontvangst nemen. De order-connossementen niet. Een verder onderscheid is: Shipped on board (afgifte na innemen van de lading); Received for shipment (afgifte vóór het laden); Direct (van laadhaven tot loshaven); Trough (voor doorvoerladingen). De Engelse term voor connossement is: Bill of Lading.