Tag Archives: E

Ecotaks

Nieuwe milieuheffing in Frankrijk voor vrachtverkeer boven de 3.5 ton, die wordt geheven op een groot deel van Franse nationale en regionale wegen. De Ecotaks is ingevoerd vanaf juli 2013 en geldt als aanvulling op de bestaande tol.

De gemiddelde prijs van de nieuwe belasting ligt rond 11 cent per kilometer. De precieze hoogte van wat een vrachtwagen moet betalen, hangt onder andere af van:

 • Euro-klasse van de vrachtwagen
 • aantal assen van de vrachtwagen
 • hoeveelheid verkeer ter plekke
 • filegevoeligheid van de locatie

Heffing van de ecotaks vindt plaats via virtuele poorten . Deze poorten registreren het passeren van een vrachtauto (digitaal).

Voor het kunnen heffen van de Ecotaks moeten vrachtwagens worden voorzien van een gecertificeerde ‘on board unit’. (OBU). Via GPS of smartphone wordt de OBU afgelezen, waarna de kosten in rekening worden gebracht.

Voor de Franse overheid is het doel van de ecotaks om het vrachtvervoer beter te kunnen sturen om langetermijndoelstellingen wat betreft milieu en duurzame ontwikkeling te halen.
De overheid wil de impact van het vrachtverkeer verkleinen en hiermee andere transportmodaliteiten gunstiger maken. Ook wil de Franse overheid op deze manier verladers aansporen om het transport zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

De Franse overheid verwacht dat de maatregel jaarlijks 1,2 miljard Euro extra gaat opbrengen. Zij wil met dat geld onder andere de intermodaliteit in het beroepsgoederenvervoer stimuleren.

Eurovergunning

Communautaire vergunning. Vergunning die transportbedrijven moeten hebben om zowel binnen het eigen land als binnen de EU alsmede Noorwegen en Zwitserland te mogen rijden.
Een Eurovergunning is aan te vragen door een transportbedrijf bij het NIWO (Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie). Er gelden diverse voorwaarden voor het verkrijgen van de vergunning.

Een kopie van de communautaire vergunning moet in de wagen aanwezig zijn. De vergunning dient iedere 5 jaar verlengd te worden.

Met een communautaire vergunning mag het volgende vervoer verricht worden:

 • Vervoer van en naar elk EU-land alsmede Noorwegen en Zwitserland
 • Cabotagevervoer binnen de EU alsmede Noorwegen.
 • Vervoer van en naar Nederland naar landen buiten de EU, Noorwegen en Zwitserland (hiervoor zijn meestal wel ritmachtigingen benodigd)

Het bezitten van een communautaire vergunning is een voorwaarde voor het verkrijgen van bepaalde aanvullende vergunningen, zoals een CEMT-vergunning voor vervoer van en uit Nederland (of een ander EU-land) naar landen buiten de EU.

Exportsubsidies

Worden aan exporteurs gegeven bij uitvoer van goederen; EG-landbouwproducten bijvoorbeeld. Invoerlanden kunnen zich verzetten door allerlei maatregelen, waaronder compenserende invoerheffingen. Doeleinden exportsubsidies: Bescherming van ondernemingen, oprichting exportindustrieën, bevordering werkgelegenheid, behoud of herstel betalingsbalansevenwicht.

Expeditie 2

Expeditie is het regelen van transport door middel van charters van A naar B tussen twee bv 2 landen Duitsland en Nederland, maar het kan ook binnen een land geregeld worden. De expediteur is een bemiddelaar zonder eigen materieel en behartigt de belangen van enerzijds de klant/producent en anderzijds de transporteur. Er zijn vele bedrijven die zich hier mee bezig houden zoals bijvoorbeeld ook Combinex.

Expeditie 1

De afdeling van een bedrijf waar de goederen voor verzending worden gereed gemaakt. Bij de opzet van een expeditieafdeling dient aandacht te worden besteed aan de volgende punten: ligging in verband met de bereikbaarheid; ruimte; niveauverschil (perron, laadkuil of hulpwerktuigen); opstelling in verband met de toegankelijkheid; extern transport (al dan niet met eigen vervoermiddelen) en organisatie (welke plaats neemt de expeditie bij de organisatiestructuur in).

Expediteur

Organisator die zich richt op het verzenden van goederen. Het begrip is veel ruimer dan het enkel en alleen het transport van goederen van A naar B.
Naast het eigenlijke vervoer verzorgt de expediteur ook de afhandeling van allerhande zaken zoals:

 • de aanvraag van de nodige vergunningen
 • prijsaanvragen en prijsvergelijkingen
 • het onderhandelen over prijzen 
 • goederenopslag
 • organisatie van het wegvervoer
 • organisatie van groupage 
 • het boeken van ladingen bij rederijen
 • het vervullen van douaneformaliteiten
 • de afstemming van afspraken tussen alle partijen, enzovoorts.

Een expediteur verleent dus diensten aan derden. Hij zit tussen de verlader (de verzender van de goederen) en de effectieve transporteur (bijvoorbeeld een rederij of een transportbedrijf) in.
Binnen de wereld van de expeditie is een aantal specialismen ontstaan:

 • Een groot deel van de expeditiebedrijven richt zich op het transport over land (vooral wegvervoer, maar ook railvervoer)
 • Zeehavenexpediteurs boeken containers bij cargadoors en coördineren het voor- en natransport over land
 • Luchtvrachtexpediteurs treden op als agent van luchtvaartmaatschappijen bij het boeken van luchtvracht.
 • Douane-expediteurs verzorgen de in- en uitvoerdocumenten en voldoen namens de klant de invoerrechten bij de douane.

NOOT: In de functies zit een overlap: de expediteurs die internationale transporten organiseren treden veelal ook op als douane-expediteur.